+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

Konkurs za upis učenika u 1. razred

JU GIMNAZIJA MESA SELIMOVIC
TUZLA

KONKURS
Za upis učenika i I razred u sk. 2008/09.g.

Na konkurs se mogu prijaviti svi učenici koji nisu napunili 18 godina i to:

- 6 odjeljenja opće gimnazije 168
- 2 odjeljenje 56
- 1 odjeljenje matematičko-informatičke 28
- 1 odjeljenje sportske gimnazije 28

Prijave se predaju u sekretarijat Gimnazije u periodu od 02.06.
pa zaključno sa 06.06.2008. godine.

Uz prijavu na konkurs predaju se slijedeća dokumenta:
- original uvjerenje od V,VI i VII razreda,
- original svjedočanstvo VIII razreda,
- rodni list sa matičnim brojem,
- diplome, priznanja ili drugi dokument kao dokaz o postignutim rezultatima iz relevantnih predmeta (matematika, bosanski jezik, strani jezik),
- posebna diploma (ako učenik ima sve petice tokom ?kolovanja u osnovnoj ?koli),
- potvrdu da je dijete poginulog borca, ratnog vojnog invalida i prognanika,

Pravo prijema po konkursu ima učenik koji ostvari najmanje 54 boda na osnovu kriterija:
- za uspjeh od V do VIII razreda najvi?e 60 bod.
(srednja ocjena odličan=5,00-15 bodova;
srednja ocjena =4,9-14,5 bodova;
srednja ocjena=4,8-14 bodova;
srednja ocjena=4,7-13 bodova;
srednja ocjena=4,6-12 bodova;
srednja ocjena=4,5-11 bodova,
vrlodobar uspjeh-10 bodova,
dobar uspjeh-6 bodova,
dovoljan uspjeh-4 boda)

Za op?tu, jezičku i matematičko-informatičku gimnaziju relevantni predmeti su (bosanski, matematika, strani jezik) i nose najvi?e 15 bodova.
(Odličan 2,5 boda, vrlodobar 2 boda, dobar 1,5 bodova i dovoljan 1 bod)

Za sportsku gimnaziju relevantni predmeti su (bosanski jezik, biologija i strani jezik) i nose najvi?e 15 bodova.
(odličan 2,5 boda, vrlodobar 2 boda, dobar 1,5 bodova i dovoljan 1 bod).

- posebna diploma (sve petice od I do VIII razreda) 15 bod.
- rezultati sa takmičenja najvi?e 10 bod.
(op?tinsko 2 boda, kantonalno 5 bodova i dr?avno 10 bodova)

Učenik generacije se prima obavezno bez bodovanja ali ulazi u ukupan broj učenika.

Ukoliko bude veći broj učenika koji imaju vi?e od 54 boda, rangiranjem će se primiti onoliko učenika u Gimnaziju koliko je objavljeno putem konkursa.

Samo pod jednakim uvjetima prednost pri upisu u prvi razred imaju djeca poginulih boraca (?ehida), ratnih vojnih invalida, boraca i djeca prognanika.

Prijem učenika po konkursu realizira posebna komisija koju imenuje ?kolski odbor ?kole.

Rezultati konkursa, rang lista i spisak primljenih učenika, objavit će se na ulaznim vratima ?kole tri dana nakon zaključenja datuma za prijem dokumenata.

Ukoliko se na raspisani konkurs u junu ne primi tra?eni broj učenika, to će se izvr?iti prijem na naknadnom konkursu u periodu od 12.06. do 16.06.2008. godine.

Učenici koji ne budu primljeni mogu odmah po objavljivanju rezultata podignuti dokumenta, a u protivnom će biti vraćena po?tom.

Direktor:
Halilović Mirsad, prof.
Tuzla, 02.06.2008.g.


::: GMS Web Team ::: Datum:02.06.2008 ::: Nazad