+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

Aktiv direktora

U Pedagoskom zavodu, dana 16.12.2009. godine odrzan je sastanak aktiva direktora gimnazija. Predmet sastanka je bilo polaganje maturskog ispita u opcim gimnazijama te je donesen sljedeci prijedlog zakljucaka:

1. Nema alternative sada?njem konceptu maturskog ispita u opcim gimnazijama.
2. Razmotriti mogucnost primjene navedenog koncepta i u druge tipove gimnazija.
3. Odr?ati tematsku sjednicu Vijeca profesora i analizirati dosada?nji rad i realizaciju nastavnih planova i programa izborne nastave u opcim gimnazijama.
4. Odr?ati sastanke strucnih aktiva u ?kolama a zatim prijedloge i sugestije dostaviti Pedago?kom zavodu.
5. Pedago?ki zavod u toku zimskog raspusta treba da organizuje seminare na kojima ce se a?urirati ispitni katalozi, obaviti pripreme za ustanovljavanje okvirnih ispitnih zadataka, eliminisati navodne nelogicnosti u formulaciji ispitnih zadataka i eliminisati ispitne zadatke koji nisu sadr?ani u ispitnim katalozima.
6. Sugerisati resornom Ministarstvu da na vrijeme imenuje kantonalnu maturalnu komisiju.
7. Da imenuje predmetne ispitne komisije.
8. Da planira materijalna sredstva za realizaciju maturalnog ispita.
9. Da imenuje komisiju koja ce sa organima Univerziteta postici da u?enici koji su tokom gimnazijskog obrazovanja imali sve petice i pokazali na maturskom ispitu zavidan broj bodova, ne pola?u prijemni ispit. To je bila praksa do zadnjih par godina.
10. Da resorno Ministarstvo imenuje komisiju koja ce objediniti i a?urirati nastavne planove i programe ostalih tipova gimnazija.

::: GMS Web Team ::: Datum:25.12.2009. ::: Nazad